W przeciwieństwie do tego wszystkiego dla zachowań mieszczących się w strukturalnym schemacie zachowania na poziomie konsumacyjnym nie można wytyczyć tak ostrych granic, które decydowałyby o ich nieprawidłowości bądź o cechach zboczenia. Tak na przykład sadystyczne cechy zachowania mogą być ledwie zaznaczone, wyraźne bądź dramatyczne – kiedy doprowadzają do mordu z lubieżności. Odpowiednio do tego zachowania mogą się mieścić w granicach prawidłowości lub nie. Spośród wszystkich rodzajów zachowania seksualnego, wymienionych w klasyfikacji na poziomie konsumacyjnym, tylko sadyzm w jego krańcowej postaci (mord z lubieżności) bezwarunkowo wykazuje definicyjne cechy zboczenia. Pozostałe rodzaje zachowania tej grupy noszą wspomniane cechy fakultatywnie, zależnie od czynnika ilościowego i od indywidualnych cech partnera. Przykład koprofilii może tu być, jak się wydaje, szczególnie obrazowy. Istnieją, jak wiadomo, rozmaite jej postacie, różniące się między sobą na tyle, że każdej z nich przydano odrębną nazwę. Mimo to każda z tych postaci: koprofilia, koprolagnia, koprofagia — różni się od pozostałych ilościowym zaawansowaniem, gdyż w aspekcie fizjologicznym do procesu percepcji dołącza się każdorazowo nowy narząd zmysłowy – bez wyłączenia poprzedniego (węch, dotyk, smak). Wszystkie te praktyki (zachowania koprofilne) dokonują się przy zachowanej łączności z partnerem. Gdyby tak nie było, odpowiednie zachowanie nosiłoby cechy fetyszyzmu dużego (poziom bodźca kluczowego!). Tak więc w omawianym zachowaniu spełnienie wszystkich trzech definicyjnych warunków prawidłowości nie jest bezwzględnie wykluczone. Obiegowe zaliczanie omawianego zachowania do zboczonych, wywodzi się niewątpliwie z jego trudnej do zaakceptowania, powszechnie odczuwanej niezwykłości i awersyjności. Takie kryterium nie jest jednak obiektywne, Z etologicznego punktu widzenia, zachowania koprofilne noszą cechy zespołu zakodowanych reakcji seksualnych, a nie zboczenia. Nie ma to związku z intuicyjnie wyczuwaną „ciężkością” odchylenia od powszechnie akceptowanych sposobów zachowania. Nazwie „zboczenie płciowe” przypisuje się bowiem obiegowo atrybut szczególnej wagi z przyczyn często bardzo dalekich od biologicznych podstaw bądź uzasadnień. Równie podmiotową, ograniczoną war- tość mają analogie upatrywane pomiędzy nekrofilią i sadyzmem bądź – zwłaszcza – na przykład pomiędzy koprofilią (itp.) a masochizmem. Fakultatywność tych analogii wywodzi się z faktu, że opierają się one na przykład na tym, iż oceniający kwalifikuje ból i awersyjne zapachy jako doznania o wartości ujemnej, przykre, a więc pod tym względem do siebie podobne. Istnieje tu jednak dość istotna różnica: ból jest pojęciem szerszym i precyzyjniejszym zarazem, jest sygnałem wywołującym awersyjny odruch obronny, a działanie to odnosi się do wszystkich gatunków wyższych. Tymczasem awersyjny zapach jest pojęciem wąskim i mało precyzyjnie specyfikującym swój desygnat w rozumieniu intersu- biektywnej sprawdzalności. Wiele bodźców sprawia ból każdemu osobnikowi z nie uszkodzonym systemem nerwowym (np. zmiażdżenie tkanek, oparzenie itd.). Odnosi się to do każdego gatunku wyższego. Natomiast jak długo bodziec olfaktoryczny nie działa na receptory drażniąco i nie wywołuje tkankowej reakcji obronnej (tak jak np. tzw. gryzące opary), tak długo jego awersyjność ma charakter zmienny: od osobnika do osobnika i od gatunku do gatunku. Na przykład zapach wielu związków aromatycznych wywołuje u jednych ludzi tendencję, a u innych – awersję. Woń wydalin wywołuje u człowieka najczęściej awersję, lecz bywa z radosnym zainteresowaniem wchłaniana przez psy. Dlatego mogą istnieć wątpliwości czy doszukiwanie się analogii pomiędzy koprofilią i masochizmem jest wystarczająco uzasadnione.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy