Duży odsetek zaburzeń rozwojowych narządów płciowych kobiety powstaje w okresie jej dzieciństwa i w latach pokwitania, większość ich jednak, i to poważniejszej natury, rozpoczyna się jeszcze w życiu płodowym.

Spośród wad tych najczęstsze i odznaczające się największą różnorodnością są wady i upośledzenia narządów powstałych z przewodów Mullera – przede wszystkim pochwy i macicy. O wiele rzadziej spotykamy się z nieprawidłowościami rozwojowymi sromu, cewki moczowej i odbytnicy, których istnienie tłumaczy się zaburzeniami w obrębie steku (cloaca) i błony stekowej (membrana cloacae).

Wady rozwojowe jajników należą do wyjątkowych. Towarzyszą one zwykle podobnym wadom narządów powstałych z przewodów Mullera i Wolffa i tylko w nielicznych przypadkach występują u kobiet mających prawidłowo wykształcone jajowody i macicę.

Czynniki powodujące powstawanie wad rozwojowych w życiu płodowym nie są dotychczas znane. Należy przypuścić, z dużym prawdopodobieństwem – że główną rolę odgrywają tu zaburzenia odżywcze i urazy lżejszego stopnia wpierwszych tygodniach rozwoju ludzkiego zarodka, które nie doprowadzają wprawdzie do jego śmierci, ale stają się przyczyną mniej lub więcej poważnego wypaczenia jego wzrostu w łonie matki. Być może, że i stany chorobowe błony śluzowej macicy działają niekorzystnie na rozwój płodu w okresie, kiedy jajo zagnieżdża się w obrębie doczesnej wykazać jednak takich wpływów właściwie nie podobna.

Wady rozwojowe kobiecych narządów rodnych w okresie pokwitania polegają na niewystąpieniu zmian właściwych dla tego okresu, a których istotą jest przekształcenie się pod względem morfologicznym narządów płciowych dziecka w narządy rodne kobiety dojrzałej.

Aby zrozumieć powstawanie wad rozwojowych kobiecych narządów płciowych, należy uświadomić sobie stosunki łączące narządy płciowe już wykształcone z ich zawiązkami w życiu płodowym.

U kobiety powstaje: z gruczołu płciowego (gonady), z pranercza (ciała Wolffa), z pranercza, z przewodu Wolffa, z przewodów Mullera, ze wzgórka Mullera, z części ogonowej fałdu pachwinowego pranercza (z więzadla plciowo-pachwinowego oraz jądro- wodu Hunlera), z części dogłowowej fałdu pachwinowego pranercza, z fałdu przeponowego pranercza (pika diaphrag- malica mesonephritkaj, z zatoki moczopłciowej (sinus urogeniialis), z fałdu moczopłciowego (pika urogenitalis), ze wzgórka steku, z guzka płciowego (tuberculum genitale, który stanowi górny i boczny skłon wzgórka stekowego).

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy