Ogólny czas trwania snu w ciągu nocy wyniósł 8.09,2 godzin, rozpoczynając się o godzinie 23.11,0 przebudzenie następowało o godzinie

– 7.20,2. Udział procentowy czasu trwania erekcji w relacji do całkowitego czasu snu wynosi przeciętnie 24,2%, a czas trwania faz marzeń sennych wyniósł 23,7%. W celu przedstawienia obrazu odchyleń temperatury łechtaczki podczas nocy przedkładamy rycinę 9. Oceniając całą krzy- wą temperatury łechtaczki, można spostrzec przed każdą fazą marzeń sennych wznoszenie się krzywej, a po każdej fazie marzeń sennych gwałtowny jej spadek. Te fazowe przyrosty temperatur korelują ze wzrostem częstotliwości uderzeń serca i oddechu.

– 21, Skurcze pochwy w czasie snu. Przebadano 10 zdrowych kobiet w wieku od 25 do 30 lat. Metoda rejestracji skurczów pochwy (kolpografia=kolpogram = KLG) jest trudniejsza niż dokonywania pomiarów erekcji łechtaczki, a o wiele trudniejsza niż fallografia. Przy kolpografii nie dokonuje się stałego zapisu – rejestruje się jedynie pojedyncze skurcze pochwy. Nie chodzi w tym przypadku o myo- grafię, lecz o zmiany objętości pochwy przy okresowych skurczach.

Na kolpogramie badanych kobiet można było zauważyć stałe wychylenia krzywej związane z oddychaniem ruch z nim związany przenoszony był poprzez narządy jamy brzusznej i podbrzusza na kanał pochwy. Rejestrowano wyłącznie skurcze pochwy bez skurczów macicy. Pierwszy skurcz pochwy zaobserwowano wkrótce po stadium B snu (por. ryc. 9), w momencie nagłego drgnięcia osoby badanej przy zaśnięciu. Im bardziej wrażliwa jest osoba badana, tym silniejsze są drgania ciała przy zaśnięciu, a przez to silniejsze są skurcze pochwy. Na krótko przed pierwszą fazą marzeń sennych pojawiły się 2-3 skurcze pochwy, które wystąpiły w powiązaniu z ruchem ciała lub bez niego. Po rozpoczęciu fazy marzeń sennych można było zaobserwować skurcze pochwy, które były o wiele słabsze niż przed fazą marzeń sennych lub przy zaśnięciu. Te krótkotrwałe (1/2 do 2 sekund) skurcze pochwy pojawiły się regularnie lub nieregularnie aż do końca fazy marzeń sennych. Przed zakończeniem fazy marzeń sennych pojawiły się dwa lub trzy albo więcej pojedynczych, mocnych skurczów, które były podobne do tych, które wystąpiły przed rozpoczęciem fazy marzeń sennych. Po zakończeniu fazy marzeń sennych można było także zarejestrować silniejsze skurcze – nie zawsze one jednak występowały. Przed drugą fazą marzeń sennych ponownie wystąpiły skurcze pochwy, przy czym znowu na początku były silniejsze, zaś podczas fazy marzeń sennych słabsze, ale występowały jeden po drugim, a przy końcu fazy marzeń sennych rzadziej lecz silniej. Skurcze występujące ewentualnie przy zakończeniu fazy marzeń sennych były nieregularne, pojedyncze i silne. Trzecia faza marzeń sennych charakteryzuje się występowaniem pojedynczych lub krótkich serii skurczów pochwy. Skurcze trwały na przykład od 0,5 do 3 sekund, a seria mogła trwać od 8 do 10 minut. Serie powtarzały się w czasie od 8 do 10 sekund i były przeważnie nieregularne, przy zakończeniu tej fazy marzeń sennych wyżej wymienione silniejsze i nieregularne skurcze pochwy rejestrowano częściej niż przy poprzednio omawianych fazach. Czwarta i piąta faza marzeń sennych cechowały się podobnymi wynikami, lecz oprócz tego także występowaniem większej ruchliwości osoby badanej, wskutek czego skurcze pochwy także były silniejsze.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy