Pod te przepisy karno-administracyjne (na mocy których sprawca odpowiada przed kolegium karno-administracyjnym nie za przestępstwo, lecz za wykroczenie) podpadną zazwyczaj wypadki uznawane przez seksuologię za przejawy ekshibicjonizmu. Kto obnaża publicznie „wstydliwe” części ciała, pokazuje swe genitalia, wywołuje niewątpliwie zgorszenie, a można także jego zachowanie, zależnie od okoliczności, kwali- fikować jako wybryk nieobyczajny. Atoli w tych przepisach nie jest wymienione zasadnicze znamię ekshibicjonizmu jako zjawiska seksuologicznego, którym jest działanie o obiektywnym i subiektywnym zabarwieniu erotycznym, zaliczane przez lekarzy do rzędu zboczeń seksualnych (Grzywo-Dąbrowski, 1952 i in.). Przepisy kodeksu wykroczeń są nastawione raczej na ochronę porządku, spokoju publicznego niż na zwalczanie czynów o treści seksualnej.

– 2. Prawo karne rozróżnia pojęcia: działanie „publiczne” lub „w miejscu publicznym”. Nie są to sytuacje zupełnie identyczne. Przez „działanie publiczne” rozumie się działanie w takim układzie okoliczności, gdy zachowanie sprawcy może być spostrzeżone przez większą liczbę osób. Natomiast „działanie w miejscu publicznym” oznacza działanie w miejscu, do którego dostęp mają osoby nie oznaczone indywidualnie. „Publicznie” więc można działać także w mieszkaniu prywatnym, jeżeli aktualnie znajduje się tam wiele osób. Zachowanie sprawcy może występować w miejscu publicznym (na ulicy, w sklepie, lokalu gastronomicznym itp.), ale nie będzie działaniem „publicznym”, jeżeli aktualnie jest spostrzeżone jedynie przez kilka znanych mu osób (Andre- jew, 1970). Taka wykładnia tych określeń przeważa w orzecznictwie sądowym. Dla omawianego tu zagadnienia ma to istotne znaczenie, Z mocy przepisu art. 177 kodeksu karnego będzie karalne jedynie spół- kowanie lub podobne akty erotyczne, gdy sprawca dopuszcza się ich „publicznie”, tj. w warunkach, gdy mogą być spostrzeżone przez większe grono osób. Natomiast obnażanie się itp. będzie karalne z art. 51 kodeksu wykroczeń jedynie wtedy, gdy działanie odbywa się „w miejscu publicznym” (na ulicy, w lokalu gastronomicznym itp.), nawet jeżeli nie jest spostrzegane aktualnie przez liczną grupę ludzi. Jeżeli natomiast takie obnażanie ma miejsce w mieszkaniu prywatnym, ale w obecności większej liczby osób, sprawca może odpowiadać za nieobyczajny wybryk z art. 140 kodeksu wykroczeń.

Z przytoczonych przepisów prawa o wykroczeniach wynika, że ustawodawcy chodziło o czyny stanowiące przejaw lekceważenia zasad współżycia, o zachowanie zakłócające porządek publiczny, skoro obostrzona jest kara za czyn o charakterze chuligańskim lub za zachowanie wywołujące zgorszenie publiczne czy działanie pod wpływem alkoholu. W każdym razie to ujęcie rozmija się z seksuologicznym rozumieniem ekshibicjonizmu jako manifestacji nastawienia erotycznego osobnika.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy