Aktywność seksualna osób w wieku starczym jest funkcją fizjologiczną, o której krąży wiele mitów i fałszywych poglądów. Stereotyp aseksuali- zmu wieku starczego do dzisiejszego dnia wyciska piętno na postawach wobec życia seksualnego ludzi starszych. Aktywność seksualna kojarzy się przeważnie z wiekiem młodym, natomiast przejawy jej u osób w wieku starczym budzą u wielu ludzi po 60 roku życia lęk i poczucie winy oraz wstydu, a u osób z otoczenia nieprzychylność, niechęć lub drwiny pogarszające całokształt stosunków ludzi starszych z otoczeniem. Nieprzychylne postawy przyjmuje też wiele osób wobec małżeństw zawieranych przez osoby starsze.

Golde i Kogan (1959) badali opinie studentów na ten temat, polecając im uzupełnienie zdania: „Seks dla większości ludzi starych…”. Prawie wszyscy badani uważali seks dla większości ludzi starych za „niegodny uwagi”, „nieważny” i „przebyty”.

Badania przeprowadzone w ciągu ostatnich kilkunastu lat wykazały, że poglądy, iż miłość, seks i małżeństwo są wyłącznym przywilejem wieku młodego, nie są uzasadnione. Badania te wykazały, że nie ma takiego wieku u człowieka, w którym następowałby gwałtowny zanik życia seksualnego. Pewien stopień aktywności seksualnej utrzymuje się bowiem u znacznego odsetka ludzi w wieku starczym. Aktywność ta nie zanika nagle i „wybiórczo” w wieku starczym, lecz powoli i łącznie z zanikaniem innych zdolności fizycznych w odpowiedniej dekadzie życia.

Newman i Nichols (1960) przebadali postawy oraz aktywność seksualną u 250 ludzi w wieku starczym. Stwierdzili ani, że osobnicy, którzy mieli silne potrzeby seksualne w młodości, zachowywali je – chociaż obniżone – również w wieku starczym, natomiast ci, którzy mieli słabe potrzeby seksualne w młodości, nie wykazywali prawie żadnych potrzeb seksualnych w wieku starczym. W grupie osób samotnych tylko 7°/o wykazywało aktywność seksualną, a w grupie osób żyjących w związku małżeńskim aktywność tę wykazywało 54°/o. A więc stan małżeński (i regularne zaspokajanie popędu seksualnego) ma wyrśżnie pozytywny wpływ na zachowanie aktywności seksualnej w wieku starczym. Wyraźny spadek aktywności seksualnej występuje u ludzi po 75 roku życia, zwłaszcza u tych, którzy cierpieli na przewlekłe choroby, takie jak zapalenie stawów, choroby serca, cukrzycę. Kobiety w wieku starczym wykazywały mniejszą aktywność seksualną niż mężczyźni.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …