Przedszkola są organizowane w tych samych celach co i żłobki, lecz z przeznaczeniem dla dzieci od 3 do 7 lat. Ich organizacją zajmuje się wydział oświaty, jednakże opieka zdrowotna -należy do wydziału zdrowia i opieki społecznej. W przedszkolach kładzie się duży nacisk na pracę wychowawczą z dziećmi, organizowanie odpowiednich zajęć, zabaw, kształcenie ich umiejętności, charakterów itd. Praca lekarza i pie- lęgniarki w żłobku polega głównie na profilaktyce (izolacja chorych zakaźnie, szczepienia, badania kontrolne, stan czystości dzieci itd.).

Przed przyjęciem do przedszkola czy do żłobka każde dziecko winno być dokładnie zbadane przez lekarza.

Opiekę lekarską nad dziećmi szkolnymi sprawuje lekarz szkolny wraz z higienistką szkolną. Każde dziecko szkolne powinno być przynajmniej

– 1 raz w roku poddane kontrolnemu badaniu wraz ze zważeniem i zmierzeniem wzrostu, a wyniki badań wpisuje się do karty zdrowia ucznia. Pozwala to śledzić dynamikę rozwoju fizycznego dziecka i wychwytywać przypadki gruźlicy, choroby reumatycznej, wad postawy, zaburzeń wzroku, mowy, stanów nerwicowych itd.

Odrębny rozdział higieny szkolnej stanowi akcja wczasów letnich. Organizacją ich zajmują się zakłady pracy. Zadaniem służby zdrowia jest dbałość o stan higieniczny pomieszczeń wczasowych, kwalifikowanie personelu i dzieci z punktu widzenia zdrowotności i zapewnienie opieki lekarskiej na miejscu, w razie zachorowania dziecka na wczasach.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …