Poczucie wstydu nieodłączne od samowiedzy o własnej nagości jest zjawiskiem kulturowym, a nie przyrodniczym. Poznanie nagości i poczucie wstydu są produktami zdobytej wiedzy, produktami kultury, stanowiły pierwszy wkład informacyjny do zasobu wiedzy ludzkiej. Wiedza o tym, że nagość hańbi, nie pochodzi z natury, lecz ze źródeł kultury. Warto przy tej okazji przypomnieć sobie refleksję E. Fromma, że wypędzenie Adama i Ewy z Edenu symbolizuje ów przełomowy moment w dziejach, gdy człowiek opuścił krainę natury, wkraczając w świat kultury {The Sanę Society, 1970).

Te refleksje, osnute na kanwie legendy biblijnej, wiążą się z rozważanym tu problemem istoty przestępczości seksualnej. Powracamy tym szlakiem do dylematu natura i kultura. Według M. Schelera, wstydli- wość jest samodzielnym składnikiem popędu seksualnego, wytwarza dystans wobec własnego ciała, umożliwia wyjście z fazy autoerotycznej. W świetle tych refleksji hipoteza, że przestępczość seksualna jest zamachem na obyczajowość rozumianą jako sublimowana wstydliwość (a taka interpretacja mimo woli się narzuca), może być poznawczo bardzo płodna dla zgłębienia istoty przestępczości seksualnej, a nawet dla rozwiązania istotnych problemów dotyczących niektórych typów przestępstw seksualnych (jak np. ekshibicjonizm, por. dalej, s. 523 i n,). Hipoteza ta jest podbudowaniem zasadniczej idei, że przestępstwa seksualne atakują zjawiska kultury. „Obyczajowość”, „wstydliwość”, zgodnie z rodowodem tych zjawisk, utajonym w legendzie biblijnej o Adamie i Ewie (właściwie o całej kondycji ludzkiej), to symbole narodzin samowiedzy człowieka o sobie, która jest pierwiastkowym przejawem kultury ludzkiej w jej opozycji do natury, W tak szerokim, filozoficznym, rozumieniu tych słów, określenie przestępstw seksualnych jako skierowanych przeciwko obyczajności czy wstydliwości będzie transkrypcją ogólnego twierdzenia, że te przestępstwa nie zwracają się przeciwko naturze, lecz przeciwko kulturze. A takie ogólne twierdzenie nie wystarcza nam do znalezienia odpowiedzi na pytanie: dla jakich dóbr, wartości kultury przestępstwa te są groźne? Toteż szukać trzeba innych rozwiązań.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy