Na podstawie badań immunohistochemicznych i fluorescencyjnych obecność neuronów zawierających kortykoliberynę wykazano w obrębie jąder przykomorowych podwzgórza, wyniosłości przyśrodkowej, w układzie Iimbicznym i innych strukturach pnia mózgu, w korze mózgu oraz części nerwowej przysadki. Niektóre z komórek nerwowych zawierających kortykoliberynę w badaniach immunohistochemicznych wykazywały także obecność dynorfiny oraz wazopresyny.

Obecność kortykoliberyny w strukturach pozapodwzgórzowych może wskazywać na udział tego peptydu jako neuromodulatora w regulacji czynności układu autonomicznego, w reakcjach stresowych i behawioralnych. Wykazano bowiem, że dokomorowe podanie syntetycznej owczej kortykoliberyny u szczurów wywołuje podwyższenie ciśnienia krwi tętniczej, przyspieszenie akcji serca, z równoczesnym zwiększeniem stężenia adrenaliny, noradrenaliny, glukagonu i glukozy w surowicy krwi.

Wykazano ostatnio, że owcza kortykoliberyna wywiera pobudzający wpływ- na uwalnianie somatostalyny z komórek nerwowych płodów szczurzych w warunkach in vitro.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy