W ocenie autorów, w 52% przypadków stosowanie antybiotyku było niewłaściwe, przy czym za takie uznano 42% przypadków na oddziałach niechirurgicznych oraz 62% przypadków na oddziałach chirurgicznych.

Należy sądzić, że nieprawidłowości w użyciu antybiotyków są częstsze w lecznictwie ambulatoryjnym. Polegają one na wadliwie określanych wskazaniach do stosowania antybiotyków, na traktowaniu ich jako środka profilaktycznego, nieodpowiednim dawkowaniu i doborze.

Innym elementem o nie mniejszym znaczeniu jest nadużywanie antybiotyków w hodowli zwierząt i lecznictwie weterynaryjnym. Zdaniem wielu hodowców, stosowanie antybiotyków w żywieniu zwierząt jest nieodzowne, Opinie te pochodzą jednak ze źródeł ekonomicznie zainteresowanych produkcją zwierzęcą. Na obronę swoich racji hodowcy przytaczają dane doświadczalne i z praktyki hodowlanej. Wynika z nich, że do korzystnego działania antybiotyków należy hamowanie przez nie sub- klinicznych zakażeń bakteryjnych, szczególnie w przypadkach niekorzystnych warunków bytowania. Stwierdzono także, że u zwierząt otrzymujących antybiotyki drobnoustroje chorobotwórcze ulegają łatwiej fa- gocytozie niż u zwierząt kontrolnych. Wpływ ten uwidacznia się szczególnie w przypadku zmiany pomieszczeń hodowlanych, co występuje np. przy wprowadzaniu nowych zwierząt do tuczami. W tym czasie dochodzi do subklinicznych bezobjawowych zakażeń bakteryjnych, z którymi w poprzednich pomieszczeniach zwierzęta się nie stykały.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …