Na podstawie eksperymentów na zwierzętach oraz obserwacji dokonanych na ludziach można stwierdzić, że uszkodzenia podwzgórza (hypo- thalamosis) w znacznej liczbie przypadków pociągają za sobą zaburzenia seksualne, oprócz takich objawów jak labilność afektywna, impul- sywność, osłabienie kontroli psychicznej, tendencje agresywne, obniżenie się uprzednio wykształconych zdolności społeczno-adaptacyjnych. Patofizjologiczne podłoże tych zmian wynika ze struktury czynnościowej podwzgórza, które utrzymuje organizm gotowy do reakcji na wpływy otoczenia. Opisywano duże zmiany osobowości w różnych typach uszkodzeń podwzgórza, ciężkie zaburzenia emocjonalne, a także przypadek guza w okolicy podwzgórza przejawiającego się między innymi dużymi zmianami osobowości, a zwłaszcza agresywnością i sadyzmem. Mosinger (1958) wiąże z podwzgórzem niektóre cechy psychiczne, takie jak emo- cjonainość, afektywność, impulsywność (zwłaszcza w sferze seksualnej) oraz podkreśla implikacje kryminologiczne wynikające z braku kontroli nad nimi, co może być związane z rozszerzeniem się III komory, świadczącym o uszkodzeniu organicznym okolicy podwzgórza. Uszkodzenie to może ograniczać się do komórek lub zmian biochemicznych, bez jakiegokolwiek zaniku struktur otaczających III komorę, co sprawia, że dotychczasowymi metodami badawczymi nie można wykryć uszkodzenia podwzgórza. U chłopców z uszkodzeniami w tylnej części podwzgórza opisywano przedwczesne dojrzewanie (pubertas praecox) oraz hiperseksua- lizm z ekscesywnymi masturbacjami.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy