Wówczas miarą zwężenia nie jest sprzęż- na prawdziwa, lecz odległość od 3—4 kręgu lędźwiowego do spojenia łonowego. Zależnie od stopnia ścieśnienia od-bywa się poród. 

– j) miednica z guzami i naroślami kostnymi. Bardzo rozmaicie zmieniają się stosunki przestrzenne miednicy, w zależności od jej narośli i guzów. Narośla kostne tworzą się przez kostnienie mas chrząstkowych (ecchondiosis) lub też są wytworem zapalenia okostnej (osteophytum) i mogą przybierać różne kształty (ryc. 145). Przyczepy ścięgien i powięzi mogą skostnieć. Z guzów nowotworowych znane są najczęściej enchondioma i osteosarcoma.

– 3. Rozpoznanie miednic ścieśnionych

Jeśli istnieje ścieśnienie miednicy

O ile łatwo jest w miednicy szkieletu zauważyć wszelkie odchylenia od normy, o tyle jest to trudne u kobiet żyjących, kiedy kości są pokryte miękkimi tkankami, a jama miednicy, która nas najbardziej zajmuje, jesit w ogóle niedostępna dla oka. Postęp w dziedzinie rentgenologii pozwala na dokładne zdjęcie miednicy, szczególnie poza ciążą, kiedy główka lub tułów płodu, nie zasłaniają go. Nie zawsze możemy posługiwać się rentgenem, przeto musimy polegać na obmacywaniu i mierzeniu poszczególnych punktów miednicy i na zasadzie otrzymanych danych wyobrażać sobie jej warunki przestrzenne.

Jeśli istnieje ścieśnienie miednicy zasługujące na uwagę, to już podczas zbierania wywiadu, a następnie podczas badania całej budowy kobiety i obserwacji w czasie porodu daje się to spostrzec. W wywiadzie pytamy o przebytą krzywicę, chociaż rodząca może niczego nie pamiętać z wczesnego dzieciństwa, a raczej nie wie, kiedy zaczęła chodzić. Przebieg poprzednich porodów, a szczególnie ciężkich, operacyjnych, zwraca uwagę na ścieśnienie miednicy. Badanie położnicze i obserwacja dają dalsze wskazówki co do prowadzenia porodu.

Oglądanie całego ciała może wzbudzić podejrzenie o ścieśnienie miednicy, szczególnie gdy istnieje bardzo mały wzrost, skrzywienie kręgosłupa, chromanie, skrzywione ręce i nogi, różaniec krzywiczy i kurza klatka piersiowa, skrzywienie kości osteomalatyczne, kręgo- zmyk, zwiotczenia w stawie biodrowym. Upewniamy się w rozpoznaniu badaniem położniczym, szczególnie dokładnym pobraniem wymiarów miednicy.

W czasie ciąży nieprawidłowymi objawami są: wysoko leżąca część przodująca, nieprawidłowe położenie płodu i obwisły brzuch, a w czasie porodu również powyższe objawy, prócz tego wypadnięcie części drobnych i pępowiny, oraz przedłużony okres wydalania-

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy