Przeprowadzono wiele prób, aby zsyntetyzować substancję blokującą wybiórczo receptory fł-adrenergiczne w sercu, a pozbawioną działania na receptory w oskrzelach i naczyniach obwodowych. Przykładem takim była substancja H 64/52, paraanalog alprenololu, opisana w 1966 r., blokująca receptory w sercu w znacznie większym stopniu niż w oskrzelach i naczyniach obwodowych [5], Wybiórczość tego preparatu nie była dostateczna dla użytku klinicznego – stanowiła jednak podstawę do dalszej syntezy podobnych związków chemicznych. I tak powstał preparat H 93/26- – metoprolol – dopuszczony do prób farmakologicznych i klinicznych w 1970 r. [7],

Jest on wybiórczym antagonistą receptorów (łradrenergicznych, pozbawionym aktywności sympatykomimetycznej [7, 830, 895]. Kardiowybiór- czość metoprololu potwierdzono w doświadczeniach wykonanych na izolowanych przedsionkach świnki morskiej i na tchawicy. Okazało się wówczas, że lek ten jest 10-krotnie silniejszy w hamowaniu chronotropowej odpowiedzi serca na izoprenalinę niż w hamowaniu odpowiedzi rozkurczowej tchawicy na tę aminę katecholową [8]. Również doświadczenia in vivo na kotach, którym podano rezerpinę wykazały, że metoprolol jest 3-kroLnie słabszy niż propranolol w hamowaniu chronotropowej odpowiedzi serca na izoprenalinę, ale równocześnie 50-krotnie słabiej hamuje rozkurczowe odpowiedzi naczyń obwodowych oraz oskrzeli u świnki morskiej po podaniu tej aminy katecholowej [7], Podobne badania powtórzone u ludzi wykazały, że metoprolol w równym stopniu jak propranolol hamuje częstoskurcz powysiłkowy, ale w znacznie mniejszym stopniu niż propranolol redukuje rozkurczowe odpowiedzi oskrzeli na izoprenalinę [508], Hamowanie częstoskurczu powysiłkowego jest liniowo zależne od logarytmu dawki i od stężenia leku w osoczu [135, 508], Metoprolol wywiera słabsze działanie kardiodepresyjne niż propranolol ujemne działanie chrono- i inotropowe u kotów po uśpieniu pojawia się dopiero po dawce 10 mg/kg podanej dożylnie [7], Metoprolol, podobnie jak propranolol, hamuje zarówno sercowe odpowiedzi na pobudzenie nerwów sympatycznych, jak i wydzielanie reniny z nerek [4]. Wykazano znaczne różnice w „zachowaniu się” obu LBA w stosunku do efektów wywołanych przez adrenalinę, która działając głównie na receptory ß2r rozszerza naczynia oporowe w mięśniach szkieletowych u uśpionych kotów, powoduje wzrost ciśnienia krwi oraz rozszerza oskrzela [4, 633]. Metoprolol nie hamuje tych działań adrenaliny na naczynia oporowe, ciśnienie krwi i oskrzela. Propranolol natomiast w dawce 20-krotnie mniejszej odwraca rozkurcz naczyń wywołany przez adrenalinę, potencjalizuje wzrost ciśnienia krwi po tej aminie katecholowej oraz hamuje rozkurcz oskrzeli przez nią spowodowany. Podobne badania przeprowadzone u ludzi w pełni potwierdziły wyniki uzyskane u zwierząt [5081.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Tagi
antiaging http://kardiolog-kielce.com/oferta-kardiolog-w-kielcach.php alusal lenacor.pl inhibitor korozji