Liczni autorzy zwracają uwagę na właściwy dobór zastosowanej dawki LBA w kardiomiopatii przerostowej oraz na fakt, że dawki początkowe są zazwyczaj skuteczniejsze niż dawki następne [169, 918], Wydaje się również, że leki mające wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną są mniej skuteczne, niż LBA pozbawione tej właściwości [484].

W kardiomiopatii zastoinowej nieznany czynnik (bakteryjny, wirusowy lub jeszcze inny) uszkadza komórki mięśnia sercowego, wskutek czego dochodzi do patologicznej rozstrzeni komory lewej i klinicznych objawów niewydolności krążenia. Dominująca wśród nich jest duszność, najpierw wysiłkowa, a potem spoczynkowa, oraz częste bóle klatki piersiowej o typie bólów wieńcowych. Konwencjonalne leczenie niewydolności krążenia daje niewielkie skutki, a prognoza w cięższych przypadkach jest zawsze zła. Stąd też pierwsze doniesienie Waagsteina i wsp. [1034] o zadziwiającej skuteczności LBA w kardiomiopatii zastoinowej stworzyły wiele nadziei chorym dotkniętym tym schorzeniem.

Autorzy podawali 7 chorym z ciężką kardiomiopatią zastoinową prak- tołol (w dawce 50 – 400 mg/dobę) lub alprenolol (w dawce 100 mg/dobę) przez okres 2-12 miesięcy. U 4 chorych poprawa była natychmiastowa, u pozostałych powolniejsza. U wszystkich chorych zniknął częstoskurcz spoczynkowy, zwiększyła się tolerancja na wysiłek oraz diureza (można było wyłączyć leki moczopędne), sylwetka serca w rentgenogramie zmniejszyła się. Skuteczność LBA w kardiomiopatii zastoinowej, o ile potwierdzi się w dalszych badaniach klinicznych, rzuci zupełnie nowe światło na nie wyjaśnioną dotychczas patogenezę tego schorzenia.

PRZYDATNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA I LECZNICZA LBA W STANACH KRĄŻENIA HIPERKINETYCZNEGO

Do stanów chorobowych, w których powstawaniu istotną rolę odgrywa wzmożone napięcie układu współczulnego, należą zespoły krążenia hi- perkinetycznego. Pojęcie to odnieść można tak do ściśle zdefiniowanych jednostek chorobowych (nadczynność tarczycy, choroba Pageta, przetoka tętniczo-żylna), jak i do mało poznanego tzw. samoisttiego zespołu hi- perkinetycznego, w którym nie udaje się wykryć żadnej z opisanych przyczyn hiperdynamiki krążenia [497],

W stanach krążenia hiperkinetycznego częstość pracy serca oraz jego kurczliwość wzrastają powyżej granic prawidłowych, a minutowa pojemność wyrzutowa serca jest większa od aktualnego zapotrzebowania tkanek [346, 393, 497]. Tego rodzaju warunki patofizjologiczne są podatnym podłożem do leczenia LBA. Jednakże leki p-adrenolityczne można stosować wyłącznie wtedy, gdy wykluczy się znane przyczyny krążenia hiperkinetycznego (awitaminozę B1( wady zastawek aortalnych, niedokrwistość, przewlekłe stany gorączkowe, niektóre stany toksykomanii).

Niekiedy w trudnościach rozpoznawczych tzw. samoistnego zespołu hi- perkinetycznego, określonego również różnymi innymi mianami (neurosis cordis, dystonia neuro-circulatoiia, zespół krążenia hiperdynamicznego), mogą okazać się pomocne diagnostyczne próby za pomocą LBA.

Barbaresi i wsp. [65] stwierdzili, że u zdrowych osobników nifenalol (INPEA) i oksprenolol (Trasicor) w sposób charakterystyczny zmieniają morfologię tych załamków ekg, które są odzwierciedleniem fazy repola- ryzacji. Podobne wyniki otrzymali Noskowicz i Chrzanowski [cyt, za 634] oraz Pyzik i Sędziwy [819] po dożylnym stosowaniu propranololu.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Tagi
http://wizaz.pl/kosmetyki/produkt,637,johnsons-baby-oliwka-w-zelu-kwiatowa-swiezosc.html kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym