– Guzy jajnika mogą się rozwijać:.

– 1)ku wolnej jamie brzusznej, co zdarza się najczęściej

– 2)między blaszkami więzadla szerokiego, a więc ku ich krezce (mesovarium), albo też

– 3)częściowo ku wolnej jamie brzusznej, a częściowo między blaszkami otrzewnej lig. latum.

W pierwszym przypadku guzy mają szypułę utworzoną z więzadeł i połączeń tej okolicy, tj. dośrodkowo z właściwego więzadla jajnika (lig. ovarii proprium) i jajowodu, obwodowo z więzadla lejkowo-miedniczego (lig., infundibulopelvicum), a pośrodku z więzadla szerokiego lub z krezki jajnika. Najtwardszą i najbardziej zbitą częścią szypuly jest właściwe więzadło jajnika, a najbardziej unaczynioną – więzadło lejkowo-miednićze, w którym przebiega tętnica i żyły jajnikowe.

Istnienie szypuly, jak już wspom liano, sprawia, że śródbrzuszne guzy jajnika (podobnie jak guzy podsurowicze macicy) są tworami ruchomymi i mogą się przesuwać zarówno ku górze, jak do przodu lub tyłu w granicach, na jakie im pozwala długość szypuly.

Długość i szerokość szypuly guza jajnika bywa rozmaita. Pozostaje to zapewne w związku z szybkością jego wzrostu. Rak jajnika ma zwykle krótką szypułę. Szypula torbieli skórzastych, rosnących bardzo powoli, wyciąga się nieraz do znacznej długości. Pewien wpływ na długość szypuly ma również większa ilość wolnego płynu w jamie brzusznej (ascites), w tych bowiem przypadkach guz zostaje uniesiony przez płyn i szypula nie ulega większemu wyciągnięciu.

Na rozciąganie się szypuly wpływa też skłonność guzów jajnika do zmiany położenia w miarę ich rozwoju. Male guzy leżą w miejscu jajnika, a więc z boku macicy pociągając własnym ciężarem mesovarium w dół. Guzy nieco większe zdradzają skłonność do przesuwania się ku tyłowi i do zatoki Douglasa przemieszczając macicę ku przodowi i ku górze. Znajdują się jednak wciąż jeszcze w obrębie miednicy malej.,

Wysunięcie się guza jajnikowego do wolnej jamy brzusznej jest nieuniknionym następstwem zwiększenia się jego rozmiarów. Niepodatne i zwężające się ku dołowi ściany miednicy wypychają go bowiem niejako ku górze ku przestrzeni otwartej, gdzie znajduje stosunkowo dużo miejsca i może się swobodniej poruszać. W miarę dalszego rozwoju guza szypula wyciąga się coraz bardziej, a guz rozrastając się we wszystkich kierunkach wypełnia stopniowo cały brzuch. O ile zatem w pierwszych etapach rozwoju guza położenie jego zależy w dużej mierze od ciążenia ku dołowi, o tyle później jest ono przejawem przymusowej wędiówki ku wolnej jamie brzusznej, przy czym kulisty kształt guza i jego płynna zawartość ułatwiają posuwanie się ku górze.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy