Stanowią one zasadniczo zakres działania poradni D, ale ze względu ‚ na swą ważność oraz wykonywanie ich również przez inne zakłady, wymagają oddzielnego omówienia, tym bardziej że w ostatnich latach zostały w poradniach wyodrębnione punkty szczepień. Punkty te obejmują niekiedy 2—3 poradnie i mają oddzielny personel, zajmujący się wyłącznie szczepieniami. Szczepienia są nieodzownym warunkiem za-bezpieczenia przed chorobami zakaźnymi. Wywołują one stan odporności czynnej jak po przebyciu choroby zakaźnej, z tą jedynie różnicą, że jest ona nieco słabsza. Czas trwania odporności poszczepiennej jest różny, zależny głównie od rodzaju szczepienia, od wieku, w którym się szczepi, i od typu odczynowości dziecka. Z upływem czasu odporność słabnie, ale nigdy nie znika całkowicie. Dzięki szczepieniom ochronnym zachorowalność na niektóre choroby zakaźne zmniejszyła się wybitnie (por. rozdział „Zachorowalność i umieralność dzieci”).

Read the rest of this entry »

Warunek uzyskania rozkoszy {ewentualnie odpowiednie ukierunkowanie działań zmierzających do uzyskania obustronnej rozkoszy) jest integralnie związany z istotą kontaktu seksualnego. Kontakty seksualne podejmowane z motywacji seksualnych zmierzają bowiem do osiągnięcia rozkoszy odczuwanej podczas zaspokajania potrzeby seksualnej. Nie- zaspokojenie tej potrzeby oraz brak rozkoszy – zwłaszcza utrzymujący się przez dłuższy czas – narusza w dość istotny sposób pojęcie normy seksualnej.

Read the rest of this entry »

Na szczególne uwzględnienie zasługują przypadki raka szyjki macicznej w ciąży. Wprawdzie należą one do rzadkich zjawisk, gdyż częstość występowania tego nowotworu w ciąży określa się zaledwie ułamkami odsetka, przedstawiają one jednak szczególne niebezpieczeństwo, gdyż w czasie porodu dochodzi do zakażenia wnętrza macicy wraz z groźnymi jego następstwami. Co więcej, poród starowi uraz, który powoduje szybki wzrost raka i jego przerzuty w połogu. Przekrwienie w obrębie miednicy małej, właściwe ciąży, zdaje się tównież wpływać na wzrost nowotworu i na jego zdolność tworzenia przerzutów nie jest to jednak regułą.

Read the rest of this entry »

Nieprawidłowo przebiegający proces konkretyzacji stanowi także podstawę wielu przypadków homoseksualizmu. Podobnie jak w samogwałcie patologicznym także i w tych przypadkach mamy do czynienia ze stopniowym wzmacnianiem interakcji homoseksualnych., Uwiedzenie homoseksualne, dokonane na etapie nieskonkretyzowanej jeszcze potrzeby seksualnej (początek okresu dojrzewania), może stanowić o skojarzeniu przyjemności seksualnej właśnie z kontaktem z osobą tej samej pici. Wskazana zostaje w ten sposób droga do uzyskiwania satysfakcji seksualnej, na której to drodze dość szybko mogą pojawić się kolejne wzmocnienia pozytywne. Znamienny jest fakt, że homoseksualistami zostają ludzie młodzi, którzy są na etapie kształtowania swoich sposobów uzyskiwania satysfakcji seksualnej. Praktyka kliniczna nie odnotowała natomiast ani jednego przypadku zmiany zachowań heteroseksualnych na homoseksualne, dokonanej przez człowieka dojrzałego, który silnie ukierunkował się już na kontakty z płcią przeciwną. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy oczywiście takich osób, które we wczesnej młodości przyjęły ukierunkowanie biseksualne, a następnie formy homoseksualne zostały u nich stłumione pod wpływem określonych restrykcji społecznych. U takich osób zdarza się, że ujawniają po wielu latach skłonności homoseksualne w szczególnie prowokujących sytuacjach lub w związku z osłabieniem (np. pod wpływem procesu starzenia się) procesów kontrolujących zachowanie.

Read the rest of this entry »

Społeczne znaczenie opieki nad matką i dzieckiem znajduje obecnie zrozumienie na całym świecie. Ma ono bowiem poważny wpływ na stan zdrowotny całego społeczeństwa. Realizacja jednak właściwie postawionej opieki, odpowiadającej potrzebom społecznym i nowoczesnym zdobyczom wiedzy medycznej, jest trudna i możliwa tylko w oparciu dobrze zorganizowaną społeczną służbę zdrowia, jaką widzimy w krajach socjalistycznych. Zapewnia ona m. in. szybki rozwój placówek opieki nad matką i dzieckiem, powszechność i bezpłatność świadczeń, współpracę z innymi działami oraz organizowanie akcji stosownie do potrzeb chwili. W naszym kraju widocznym wyrazem doceniania znaczenia opieki nad matką i dzieckiem jest utworzenie w Ministerstwie Zdrowia oddzielnego Departamentu Matki i Dziecka, który obok kierowania całokształtem ochrony zdrowia matki i dziecka ustala także kierunki dalszego rozwoju, organizuje badania naukowe itd. Rolę doradczą w tej działalności spełnia Instytut Matki i Dziecka, będący samodzielną placówką badawczą.

Read the rest of this entry »

Określenie budowy chemicznej hormonów płciowych i zróżnicowanie ich pod względem siły działania umożliwiło zastosowanie ich w praktyce w postaci syntetycznej, zwłaszcza że – jak się okazało – przetwory syntetyczne o właściwościach rujopędnych można podawać doustnie, ulegają bowiem w przewodzie pokarmowym znacznie wolniej rozkładowi niż estrogeny naturalne. Ponieważ późniejsze doświadczenia wykazały, że właściwości rujopędne nie są przywiązane wyłącznie do związków fenantrenowych, ale że i inne ciała, zgoła do nich z budowy chemicznej niepodobne, odznaczają się takimi samymi właściwościami (przede wszystkim stilbeny), a wytwarzanie ich w drodze syntezy jest o wiele łatwiejsze niż sztucznych estrogenów – zaczęto stosować je w terapii hormonalnej w coraz większym zakresie. W bliższym powinowactwie do naturalnych estrogenów stoi bardzo silnie rujopędnie działający kwas doisynolowy i jego związki, np, fer.ocy- klina. Podaje się je w przypadkach braku miesiączki zrazu w ilości i mg dziennie, później w dawkach mniejszych. Fenocyklina jest najsilniejszym ze znanych dotychczas ciał rujopędnych syntetycznych.

Read the rest of this entry »

Odporność przeciwbłonicza swoista polega przede wszystkim na obecności antytoksyny wolno krążącej w surowicy i płynach tkankowych (odporność kinetyczna) oraz na gotowości układu siateczkowo-śródbłonkowego do jej wytwarzania (odporność potencjalna). Inne mechanizmy obronne, jak stopień odporności tkankowej w miejscu wtargnięcia zarazków, stan ogólny organizmu, mają niewątpliwy wpływ na przebieg choroby, ale znaczenie ich jest drugorzędne. Toksyna błonicza wiąże się szybko z komórkami różnych na-rządów uszkadzając je, przy tym istnieje wyraźna predylekcja do uszkodzeń układu krążenia i układu nerwowego. Skutki uszkodzeń przez toksynę ujawniają się w różnym okresie choroby, a niekiedy bardzo późno, jak np. porażenie nerwów obwodowych kończyn dolnych występu ie przeciętnie w 7—1-0 tygodniu, a ciężkie zaburzenie ze strony układu krążenia zjawić się może między 7—8 tygodniem (zespół 5-0 dnia). Te późne objawy spowodowane są uszkodzeniami postępującymi tkanki nerwowej, a wywołanymi przez małe ilości jadu niedostatecznie zneutra- lizowanego antytoksyną, albo też są wynikiem powolnie postępujących uszkodzeń powstałych już we wczesnym okresie choroby. W powstawaniu powikłań niektórzy duże znaczenie przypisują bakteriemii błoniczej, występującej w okresie wczesnym choroby, w której wyniku powstają przerzuty maczugowców do różnych narządów, tworząc w nich wtórne ogniska powstawania jadu. W patogenezie błonicy duże znaczenie ma również nieswoista flora bakteryjna gardła, która przygotowuje grunt zarówno dla rozwoju maczugowców, jak i dla przenikania toksyn w głąb tkanek. W rachubę wchodzą wirusy i bakterie, wśród których paciorkowiec hemolizujący ma znaczenie pierwszorzędne, wskutek wytwarzania czynnika dyfuzyjnego.

Read the rest of this entry »

Niepłodność kobieca, a więc niemożność zajścia w ciążę w okresie dojrzałości płciowej, jest dowodem, że istnieje przeszkoda udaremniająca połączenie się plemnika z jajkiem, a chociaż jest tylko jednym z objawów schorzenia lub nieprawidłowości żeńskich narządów rodnych, ma dla lekarza specjalisty ogromne znaczenie.

Read the rest of this entry »

Łagodne torbielaki jajnika nie powodują zrazu prawie żadnych dolegliwości, a występowanie ich – nawet po obu stronach – rzadko wpływa upośledzająco na czynności jajników. Niczym nie powikłane guzy nie wpływają na ogólny stan zdrowia i nie są przyczyną bólów. Czasami tylko kobiety skarżą się na uczucie gniecenia i ciągnięcia ku dołowi i to tak długo, dopóki guz nie wysunie się z miednicy małej do jamy brzusznej. Chore sprowadza do lekarza najczęściej uczucie pełności, jakiego doznają, stwierdzenie powiększania się objętości brzucha łub wrażenie, że jakiś twór przesuwa się przy zmianie położenia w obrębie ich jamy otrzewnowej. Dlatego też torbiel jajnikowa może osiągnąć pokaźne rozmiary zanim chora zwróci się o zbadanie jej stanu zdrowia.

Read the rest of this entry »

Najwięcej kontrowersji, a zwłaszcza problemów moralnych, powstaje w seksuologicznej praktyce lekarskiej w toku realizacji koncepcji układu partnerskiego. Logiczną konsekwencją tej koncepcji jest traktowanie jako pacjenta nie jednego tylko „członu” układu partnerskiego, tj. mężczyzny lub kobiety, lecz traktowanie jako pacjenta całego układu partnerskiego, tj. zarówno mężczyzny, jak i kobiety pozostających ze sobą w układzie partnerskim – i to niezależnie od tego, które z nich i w jakim stopniu przejawia widoczne zaburzenia seksualne. Ta właśnie koncepcja spowodowała pojawienie się szeregu problemów moralnych, nie spotykanych w innych specjalnościch medycznych. Trzeba przy tym podkreślić, że etyka lekarska opracowana została na podstawie tradycyjnego modelu myślenia medycznego, w którym pacjentem był jeden tylko człowiek (w stosunku do którego zasady te szczególnie obowiązywały lekarza i którego dobro i zdrowie stanowią dla lekarza najwyższe wartości), natomiast wobec bliższego i dalszego otoczenia obowiązywały inne zasady postępowania.

Read the rest of this entry »

Jeżeli matka nie korzysta z poradni D, pielęgniarka lub lekarz odwiedzają matkę ponownie, starając się ją zachęcić do korzystania z poradni. Ponieważ, jak wykazują statystyki, najwyższa śmiertelność niemowląt przypada na I kwartał życia, szczególne nasilenie profilaktyki przypada na ten okres. W tym czasie dziecko winno być badane przez lekarza przynajmniej co 4 tygodnie. W następnych kwartałach badania mogą być rzadsze. Po ukończeniu 1 r. życia do skończenia 3 r. życia dziecko winno być badane przynajmniej 4 razy w roku. Po 3 r. życia działalność poradni D ogranicza się praktycznie tylko do przeprowadzania szczepień. Działalność profilaktyczna w wieku 7—14 lat należy do szkolnej służby zdrowia.

Read the rest of this entry »

Działanie steroidów w chorobach wątroby obejmuje wiele skutków, a mianowicie wpływ przeciwzapalny i przeciwobrzękowy w obszarach okołowrotnych w wyniku tego działania pojawia się działanie chole- retyczne oraz stabilizujące błony komórkowe.

Read the rest of this entry »

Recent Posts
 • Szczepienia ochronne

  Stanowią one zasadniczo zakres działania poradni D, ale ze względu ‚ na swą ważność oraz wykonywanie ich również przez inne …
 • Szczegółowa analiza warunku osiągnięcia rozkoszy

  Warunek uzyskania rozkoszy {ewentualnie odpowiednie ukierunkowanie działań zmierzających do uzyskania obustronnej rozkoszy) jest integralnie związany z istotą kontaktu seksualnego. Kontakty …
 • Rak szyjki macicznej a ciąża

  Na szczególne uwzględnienie zasługują przypadki raka szyjki macicznej w ciąży. Wprawdzie należą one do rzadkich zjawisk, gdyż częstość występowania tego …
 • Proces konkretyzacji potrzeby seksualnej – ciąg dalszy

  Nieprawidłowo przebiegający proces konkretyzacji stanowi także podstawę wielu przypadków homoseksualizmu. Podobnie jak w samogwałcie patologicznym także i w tych przypadkach …
 • ORGANIZACJA OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD DZIECKIEM

  Społeczne znaczenie opieki nad matką i dzieckiem znajduje obecnie zrozumienie na całym świecie. Ma ono bowiem poważny wpływ na stan …
 • Określenie budowy chemicznej hormonów płciowych

  Określenie budowy chemicznej hormonów płciowych i zróżnicowanie ich pod względem siły działania umożliwiło zastosowanie ich w praktyce w postaci syntetycznej, …